รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
          (รับสมัคร 11 - 17 ก.ค. 67) >> รายละเอียดประกาศ  

       รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
          (รับสมัคร 8 - 14 ก.ค. 67) >> รายละเอียดประกาศ, ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
                                                                                                       ดูข่าวเพิ่มเติม.....

 
 


คู่มือการใช้งาน SGS


STAR STEMS


ส่งงานการศึกษาค้นคว้า IS1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล (SAR)
Dowmload   PDF : Word

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
Download    PDF : Word

มาตรฐานการศึกษา 2561

SAR 2566
SAR 2565
SAR 2564
SAR 2563
SAR 2562
SAR 2561
SAR 2560
SAR 2559

ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2565
 
 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

คู่มือหลักสูตร
สื่อการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

       
 
     
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ      
 
     
   - ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง      
  - ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนหญิง      
  - ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนชาย      
 
     
     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์