ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2567  [ข้อมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2567]

ม. 1  |  ม. 2  |  ม. 3  | ม. 4  |  ม. 5  |  ม. 6  |

ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) พ.ศ. 2567

 


     * บทคัดย่อวิจัย 2565 
     * บทคัดย่อวิจัย 2564 
     * บทคัดย่อวิจัย 2563 
     * บทคัดย่อวิจัย 2562 
     * บทคัดย่อวิจัย 2561
     * บทคัดย่อวิจัย 2560
     * บทคัดย่อวิจัย 2559

 

 
  ส่วนหน้า    [ Word // PDF ]
  หมวด 1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามนักเรียน  [ Word // PDF ]   
  หมวด 2 แนวปฏิบัตืของครูทีปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  [ Word // PDF ]
  หมวด 3 แนวปฏิบัตืของครูทีปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  [ Word // PDF ]
  หมวด 4 แนวปฏิบัตืของครประจำวิชา  [ Word // PDF ]
   

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th