------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        แบบฟอร์มดาวน์โหลด

  >>  ส่วนประกอบของคำอธิบายรายวิชา [ Word / PDF ]
  >>  แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล “ครูดีเด่น” นวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 18  [ Word / PDF ]
  >>  แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  [ Word / PDF ]
  >>  บันทึกข้อความ ขอยืมเงินจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
  >>  บันทึกส่งคืนเงินงบประมาณ
  >>  บันทึกข้อความ ขออนุญาตแลกคาบสอน  [ Word / PDF ]
  >>  บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่สอนแทน  [ Word / PDF ]
  >>  แบบบันทึกการมอบหมายงานให้ครูทำการสอนแทน  [ Word / PDF ]
  >>  แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  [ Word / PDF ]
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ระเบียบ / คำสั่ง

  >>  คำสั่งที่ 87/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม “ราชพฤกษ์เกมส์ 61”
  >>  ปฏิทินการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
  >>  คำสั่งที่ 123/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมิน นิเทศ และประเมินผลการจัดกิจกรรม STAR STEMS
  >>  คำสั่งที่ 107/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาชุมนุมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  >>  คำสั่งที่ 99/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์ 60"
  >>  คู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ
  >>  ปฏิทินการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ข้อมูลน่าสนใจ

  >>  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  >>  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  >>  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  >>  หน่วยการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการตามแนวคิด STAR STEM  " น.ม.ม. ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง " ภาคเรียนที่ 1/2560
  >>  OBECQA  เกณฑ์รางวัลมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560
  >>  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC : Professional Learning Community
  >>  นโยบายการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน : ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ (ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา)
  >>  สทศ. ให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560
  >>  O-NET รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560
  >>  O-NET รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560
 

 

     

  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th