นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
นางพนิดา  พ่อค้า นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข นายกิตติธัช  แสงดี
     
นางสาวศิริภัทร  มั่นเขตกิจ นางสาวภัครดา  แซ่อึ้ง นางอาทิตยา  พิลึก
     
นางสาวลาภิสรา  วงค์หล้า นางอลิสา วีระน้อย นางสาวเธียรดา พระเทพ
     
นางจิตติมา สุพัฒน์ นางดุจเดือน หมีอิ่ม นายปรีชา  จันลา
     
นางสาวสุมิตตรา ใจกล่ำ นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี นางสาวชนกพร  เทียมวิไล
     
Miss Shirlyn C. Sacpa Mr.Aaron Frederick Duncan Miss Avon Christianie Del Rio Doysabas
     
   
Mr.LI, ZHEJU    
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th