นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
นางนภาวรรณ  กลางนภา นางชาลิสา  เอมอิ่ม นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร
     
นางสาวมณินทร  อูปแก้ว นางสาวณัฐกานต์  อารีรัตนเวช นางฟารีดา  สังข์ขาว
     
นางสาวอุชุกร  ชัยประภา นางกนกวลี  มาละอินทร์ สิบเอกสุชาติ  สร้อยสวิง
     
นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา นางสาวสุภาดา โตกระแสร์ นายณัฐวิชญ์  โลหะเวช
     
 
นายภคภาคย์  ปรีชาวนิชย์ นางสาวสุรินทรา  แสงฤทธิ์  
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th