นางกำไร โสภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด นางอรนุช จันทร์เพ็ญศรี นายสถาพร บุญจิตร
     
นายอิสระ วีระน้อย นายศุภชัย  ชลาสินธุ์ นางสาวพลอยชมพู  มีบุญ
     
 
นายพรภวิทย์  พ่วงสุข นายสาธิต  สมัครสิกิจ  
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th