รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
ตารางสอบกลางภาคเรียน  
     
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  
 
 
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
 
 
     
  ตารางสอบปลายภาคเรียน   
     
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5)  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับชั้น ม.3 และ ม.6)  
 
 
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5)  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ข้อสอบมาตรฐานกลางของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2)  
            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
          
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th