รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
   
           คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
           คณะกรรมการกำกับห้องสอบ   
           คณะกรรมการกำกับห้องสอบสำรอง   
           ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th