รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
 
 
         เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนชั้น ม.6 ให้มีความพร้อมสำหรับการสอบวัดความถนัด  :: 4 ธ.ค. 2566
         เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566  :: 28 พ.ย. 2566
         เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566  :: 23 พ.ย. 2566
         เรื่อง ยกเลิกการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566  :: 25 ก.ค. 2566
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้งบฯ จากกิจกรรม "NMM HALF Marathon 2022"  :: 8 มิ.ย. 2566
         เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง >> การจัดซื้อหนังสือเรียน  :: 13 มี.ค. 2566
         เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาและแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566   :: 27 ก.พ. 2566
         เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง >> ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า   :: 23 ก.พ. 2566
         เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง >> ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี)  :: 23 ก.พ. 2566
         เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2566   :: 10 ก.พ. 2566
         เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   :: 8 ก.พ. 2566
     
  ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  
 
 
         ว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.2566  :: 20 ธ.ค. 2566
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th