รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   
ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (เปิดภาคเรียนวันที่ 16 พ.ค. 2567) V.1 : 11 เม.ย. 67
     
     ตารางเรียน  
     
          มัธยมศึกษาปีที่ 1  
          มัธยมศึกษาปีที่ 2  
          มัธยมศึกษาปีที่ 3  
          มัธยมศึกษาปีที่ 4  
          มัธยมศึกษาปีที่ 5  
          มัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
     ตารางสอน  
     
          ผู้บริหาร  
          การงานอาชีพ  
          สุขศึกษาและพลศึกษา  
          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
          ภาษาต่างประเทศ
 
          วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี  
         คณิตศาสตร์  
          ภาษาไทย  
          ศิลปะ  
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
     
     ตารางการใช้ห้องเรียน  
     
     
     
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
 
 
  ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th