นายณัฏฐ์วัฒน์   อนันตะสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
นายพีรวิญช์   เสือเผือก นางธนวรรณ  มุขขันธ์ นางสุวรรณา ยุ่นชัย
     
นางสาวศิริพร   ศรีผึ้ง นางอุษา   ทองอ่อน นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
     
นางสาวอังศุมาลินทร์   คชพงษ์ นายบรมพงศ์   สินบุญมา นายจรินทร์   สิทธิวะ
     
นางสาวณิชกานต์  เวชกรณ์ นายธนิน  ตรีศิลศัตย์ นายธนะกิจ  เชิดชู
     
 
นางสุชญา  เหล่าสมบูรณ์ นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม  
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th