นายสรรเสริญ วีระพจนานันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
นายสุรเดช วงศ์กระจ่าง นายฉลอง  เกษรบัว นางวรัญญา  เถื่อนช้าง
     
นางสาวสินจัย   ชาริดา นางกนกพร  จีนมหันต์ นายปรเมษฐ   บาลเพียร
     
นางนลินี   ประทุมานนท์ นางนภัสวรรณ   นุชชม นางสาวศศิภัสสร   พูลทอง
     
นายสนธยา   รอดแสวง นางกิตตินภา   เขตวิทย์ นายองอาจ   เมณฑ์กูล์
     
นางสาวศรีนวล   วงษาพันธ์ นางสาวคัทธรียา   โคตรสีกุล นายสุเมธ   สระทองแป้น
     
นางสาววรรณวิภา  ห้อยกอน นางสาวกิตติกา  หวานแหลม นางสาวมยุรกานต์  กงจักร์
     
นางอาทีวร  ใจการุณ นายทวี  ไวยมิตรา นางสาวกชณา  เหล่าเขตกิจ
     
นายศุภชัย  ช่อมะลิ นางวารุณี ชัยรัตนศักดา นายพีรดนย์  จัตุรัส
     
 
นางสาวอัจฉราพรรณ ปานศิลา นางจุรีรัตน์ เสวกวิหารี  
     
     
     
     

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
เลขที่ 88/7 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-6967, 0-5622-7771, 0-5622-5768 แฟกซ์ 0-5622-8775, 0-5622-0736
E-mail : admin@nmm.ac.th