หน้าแรก  
             
  ครูผู้สอน  
  ค้นหาข้อมูล  
           
       
  นายทวี  ไวยมิตรา           
  .....   รายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566      
  ...          รหัสวิชา ว30266 รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6  [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6]  :: แผนการวัดผลประเมินผล  :: สื่อการสอน  :: ปพ.5        
             
      รายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566      
             รหัสวิชา ว30265 รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5  [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6]  :: แผนการวัดผลประเมินผล  :: สื่อการสอน          
             รหัสวิชา ว30263 รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3  [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5] :: แผนการวัดผลประเมินผล           
             รหัสวิชา ว30261 รายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4] :: แผนการวัดผลประเมินผล      
      ACTIVE LEARNING : VDO : Present : สื่อการสอน : แผนการสอน : ปก      
      เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค    
    .. ...