กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กรอบการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)    แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  [Word]  [PDF]
  รายงานการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน    สรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : Word
  องค์ประกอบของงานวิจัยในชั้นเรียน   เอกสารประกอบแนบตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด 
        ::  วิจัย 5 บท  >>  PDF / Word   สรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 : Word
        ::  วิจัยหน้าเดียว  >>  PDF / Word     คู่มือโฮมรูมยาว : Word
  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้, แบบประเมินโครงการสอน >> PDF / Word     แบบรายงานผลการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting)
  บันทึกข้อความ : รายงานผลการบันทึกหลังสอน     แบบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
  แบบฟอร์มแผนการวัดผลประเมินผล      
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 :: [Word] :: [PDF]::  กลุ่มบริหารงบประมาณ
        ::★ ปกแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2566★::   แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 
        ::  แบบฟอร์มบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ตัวอย่าง   บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
        ::  ปกหน่วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง   บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไตรมาส
        ::  ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยเศรษฐกิจพอเพียง   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
        ::  ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   ทิศทางการจัดการศึกษา
        ::  ตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)   การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
  โครงการสอน   รวมเอกสารขอยกเว้น_ผ่อนผันเงินบำรุงการศึกษา
  PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ      
  แบบฟอร์มการจัดทำข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   :  Word      
  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ และควรรู้  กลุ่มบริหารทั่วไป
  แบบฟอร์มทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน    
  แบบขออนุญาตให้เวลาเรียนนักเรียน      
  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง      
    และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน      
        ::  ภาษาไทย       ::  คณิตศาสตร์       ::  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
        ::  สังคมศึกษาฯ      ::  สุขศึกษาและพลศึกษา     ::  ศิลปะ      
        ::  การงานอาชีพ     ::  ภาษาต่างประเทศ      
           
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล      
  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) จากระบบ SGS : Word      
  บันทึกข้อความ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : Word    
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติให้ผลการเรียน ร : Word      
  บันทึกข้อความ รายงานสรุปการขออนุมัติให้ผลการเรียน ร : Word      
  แผนการวัดผลประเมินผล รายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1
     
         :: Download |[ ม.1 ]| |[ ม.2 ]| |[ ม.3 ]| |[ ม.4 ]| |[ ม.5 ]|
     
  แผนการวัดผลประเมินผล รายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2
     
         :: Download |[ ม.1 ]| |[ ม.2 ]| |[ ม.3 ]| |[ ม.4 ]| |[ ม.5 ]|