กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562